กองความปลอดภัยแรงงาน จัดโครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกของกฎหมาย รุ่นที่ ๒


วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ กองความปลอดภัยแรงงาน จัดโครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกของกฎหมาย รุ่นที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจาก นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ รุ่นที่ ๒ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง” โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรการป้องกันอันตรายจากการทำงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในกิจการก่อสร้างผ่านกลไกภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  จำนวน ๑๓๓ คน รูปแบบการดำเนินการเป็นการบรรยาย การเสวนาและการตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ


ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)