กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • กำกับการจัดการและบริหารกองทุน
 • พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการช่วยเหลือและการอุดหนุนการให้กู้ยืมการ ทดรองจ่าย และการสนับสนุนเงิน
  ในการดำเนินงาน
  ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของเงินกองทุน
  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 • วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน การขอเงินช่วยเหลือ
  และเงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจ่าย การขอเงินทดรองจ่าย การให้กู้ยืมเงิน และการชำระเงินคืนแก่กองทุน
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
  ความปลอดภัย
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย


   เรื่อง การกู้เพิ่มปรับปรุงสภาพความไม่ปลอดภัย หรือป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

    

     กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เบอร์ติดต่อ 02448 9128-39 ,02448 8338

ต่อ 803-804 , 831-833
02448 9167
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน