กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

  • งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาความปลอดภัยแรงงานเชิงเทคนิคเฉพาะด้าน
  • งานกำหนดและพัฒนามาตรฐาน ความปลอดภัยแรงงาน
  • งานวิชาการความปลอดภัยแรงงานเชิงเทคนิคเฉพาะด้าน และห้องปฏิบัติการความปลอดภัยแรงงาน
  • งานชี้แจง ให้คำปรึกษาแนะนำ จัดทำแนวปฎิบัติและคู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายและความปลอดภัยแรงงานเชิงเทคนิคเฉพาะด้าน
  • งานประสาน วิเคราะห์ขอเท็จจริงและพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
  • งานประสานและติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • งานประสานและติดตามผลการดำเนินการของอนุกรรมการต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  • งานอำนวยการคณะอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • งานสนับสนุนการปฏิบัติงานความปลอดภัยแรงงานเชิงเทคนิคเฉพาะด้านกลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
เบอร์ตรง 02448 9149 , 02448 9162
เบอร์ต่อ 02448 9128-39 ,02448 8338 ต่อ 302-320
02448 9166 , 02448 9170

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
(ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฯ)